X
Apply now

Attach CV

Attach Cover Letter (optional)


Congratulations!
Your application was sent
X
Privacy Policy
CONTACTS

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

   
Наименование „Велюти Ейч Ар“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205007342
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон 0889 262 002
E-mail office@valuetyhr.com
Уебсайт www.valuetyhr.com
   

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
„Велюти Ейч Ар“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Велюти Ейч Ар“ ЕООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяването на подбор на кадри за работодатели, използване на уебсайта www.valuetyhr.com, обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с партньори на дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на някое от следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с осъществяването на подбор на кадри за работодатели, с които имаме сключени договори, за осъществяване на контакт между работодател и кандидат за работа, за използване на уебсайта, сключване на договори за подбор на персонал, провеждане на обучения и конкурси, обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта, за извършване на подбор и сключване на договори от Дружеството за работа при нас и сключване на договори с партньори на дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • предоставяне на услуги по посредничество между работодатели и кандидати за работа;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на отговор на запитване;
 • извършване на подбор на кандидати за работа при нас;
 • използване на уебсайта на дружеството, когато това налага предоставяне на лични данни;
 • удостоверяване качеството на лицето, искащо достъп до определена информация или упражняващо дадено право.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита легитимните си интереси, включително за изпълнение на свои задължения пред държавни органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество?

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

Сключване и изпълнение на договор с партньор/клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с партньор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор при нас, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството.

Обработка на запитвания, изпратени чрез форма на уебсайта – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Подбор на кадри за изпълнение по сключени договори – целта на тази операция е намиране на кандидати и извършване на преценка на техните лични и професионални качества с оглед определяне на подходящите кандидати по предварително изпратено искане от страна на дружествата, за които се търсят кадри. Данните на подбраните кандидати се предават на работодатели с оглед изпълнението на договорите между Дружеството и работодателите.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни при подбор на персонал за осъществяване на изпълнение по договор с клиент на дружеството: (за извършването на подбор на кадри за изпълнение на сключени договори с партньори, ние обработваме данни за три имена, телефон, имейл адрес, лични данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография във връзка с Вашето образование, квалификация и опит, лични данни, съдържащи се  в проведени при нас специализирани тестове за оценка на знания, умения и нагласи, лични данни, съдържащи се в попълнените от кандидатите за работа наши въпросници за личностни черти и предпочитания);

Цел, за която се събират данните: 1) Изпълнение на договор с клиент; 2) Индивидуализиране на кандидата; 3) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 4) Оценка на знания, умения и нагласи на кандидатите; 5) Извършване на подбор на кандидати и предаване на данни за избраните кандидати към работодателите – клиенти на Дружеството.

Основание за обработка на личните Ви данни – Личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография, се обработват на основание предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR и чл. 52 от Закона за защита от дискриминация за срок от 3 години от приключване на процедурата за подбор за съответната позиция. В някои случаи Администраторът обработва личните Ви данни на основание легитимен интерес за целите на защита на легитимните интереси на Администратора като агенция за подбор на персонал и свързаните с това дейности по подбор на персонал (например търсене и подбор на кандидати за работа, осъществяване на контакт с потенциални кандидати, събиране на данни за свободни позиции, трудова квалификация, образование, трудов опит и лични качества на кандидати или потенциални кандидати за работа).

Данни на кандидати за работа във „Велюти Ейч Ар“ ЕООД: (за извършването на подбор на кандидати за работа ние обработваме имена, телефон, имейл адрес и личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография);

Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата; 2) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 3) Извършване на подбор на кандидати.

Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR и чл. 52 от Закона за защита от дискриминация за срок от 3 години от приключване на процедурата за подбор за съответната позиция.

Данни за сключване на договор с партньор – юридическо лице: (имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица)

Цел, за която се събират данните: 1)Идентифициране на физическото лице като законен представител на юридическо лице или търговец за целите на сключване и изпълнение на договор и съставяне на данъчни и счетоводни документии 2) Идентифициране на пълномощника с оглед удостоверяване на представителната му власт.

Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данни за сключване на договор с партньор – физическо лице: (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес)

Основание за обработка на личните Ви данни: 1) Идентифициране на лицето като партньор, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора.

Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на дружеството: (имена, телефон, e-mail адрес)

Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Осъществяване на връзка с лице, отправило запитване през формата на сайта и изпращане на отговор на запитване.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на Дружеството се обработват на основание, дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;

Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на физическо лице, посетител на сайта, за целите на подобряване на сигурността на услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.

Основания за обработка на данните: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид, на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

 (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа в Дружеството за срок не по-дълъг от 3 години от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал. След изтичане на срока, „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност), освен ако дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) В случай че неодобрен кандидат за работа е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Дружеството връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

(3) Данните на партньорите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на договора или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок.

(4) „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД съхранява Вашите лични данни във връзка с извършването на подбор на кандидати за осъществяване изпълнението на договори с работодатели за срок не по-дълъг от 3 години от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на кадри за осъществяване изпълнението на договорите. След изтичане на срока, „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(5) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Дружеството, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(6) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, които се обработват на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 1 по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) Дружеството може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:

коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие можете по всяко време да поискате коригиране на неточни данни или попълване на непълните данни от Администратора, като изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 4 по имейл.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл;
 • техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 2 по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 3 по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 16. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, Администраторът може да предоставя данните Ви на трети лица, обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

(2) Администраторът може да предава на работодатели данните, събирани за осъществяване на подбор на кадри с оглед изпълнение на договори с клиенти, като спрямо тези субекти на данни работодателят се явява самостоятелен администратор на лични данни.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез попълване и изпращане по имейл на формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Приложение № 1Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

   
Наименование „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205007342
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон 0889 262 002
E-mail office@valuetyhr.com
Уебсайт www.valuetyhr.com

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

   
Наименование „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205007342
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон 0889 262 002
E-mail office@valuetyhr.com
Уебсайт www.valuetyhr.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

   
Наименование „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205007342
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон 0889 262 002
E-mail office@valuetyhr.com
Уебсайт www.valuetyhr.com

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

 

e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование  
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)  
E-mail  
API интерфейс  

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 – Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон*):

До

   
Наименование „ВЕЛЮТИ ЕЙЧ АР“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205007342
Седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7
Телефон 0889 262 002
E-mail office@valuetyhr.com
Уебсайт www.valuetyhr.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето:…………………………