X
Apply now

Attach CV

Attach Cover Letter (optional)


Congratulations!
Your application was sent
X
Terms of service
CONTACTS

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.VALUETYHR.COM

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес www.valuetyhr.com , както и на поддомейн на същия адрес.

2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Уебсайта www.valuetyhr.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Условия за ползване уреждат отношенията „Велюти Ейч Ар“ ЕООД, ЕИК 205007342, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, електронна поща: office@valuetyhr.com (наричано по-долу за краткост „Велюти Ейч Ар“) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител), което използва интернет сайта www.valuetyhr.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Уебсайтът www.valuetyhr.com е предназначен за представяне на услугите на Велюти Ейч Ар по предоставяне на услуги по подбор на персонал или за предоставяне на възможност за кандидатстване по отделни позиции на клиенти на дружеството.

(3) Уебсайтът предоставя възможност на Посетителите да отправят запитвания до Велюти Ейч Ар чрез формата за контакт, на които ние отговаряме, след като ги обработим.

(4) Уебсайтът предоставя възможност за заинтересованите лица да изпратят своя автобиография и данни за контакт, за да кандидатстват за работа във Велюти Ейч Ар чрез използване на формата за кандидатстване.

(5) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Условия за ползване и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват при достъп и ползване на Уебсайта.

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Велюти Ейч Ар:

Наименование: „Велюти Ейч Ар“ ЕООД, ЕИК 205007342,

със седалище, адрес на управление и кореспонденция гр. София 1000, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, office@valuetyhr.com

(2) Информация относно надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, факс: 02/915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg 

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218, Телефон на потребителя: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

3. Агенция по заетостта

Адрес: София 1000, бул. Дондуков №3

Телефон: 980 87 19, Факс: 986 78 02, Е-mail: az@az.government.bg, уеб сайт: www.az.government.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на Велюти Ейч Ар и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Велюти Ейч Ар.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Велюти Ейч Ар, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) Велюти Ейч Ар не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Велюти Ейч Ар върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Велюти Ейч Ар предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно GDPR, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Велюти Ейч Ар обработва лични данни за целите на директния маркетинг единствено при изрично дадено съгласие от лицето, желаещо да получава информация, свързана с предлаганите продукти, новини, кампании и др.

(3) Велюти Ейч Ар събира и обработва лични данни при спазване на изискванията и на основанията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и Закона за защита на личните данни.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack), поместени на страниците и разделите на уеб сайта;

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 7. (1) Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Велюти Ейч Ар по всяко време, като Велюти Ейч Ар своевременно публикува на Сайта изменените Условия за ползване, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите Условия за ползване на уебсайта имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Велюти Ейч Ар.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Велюти Ейч Ар предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Велюти Ейч Ар не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Велюти Ейч Ар не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Велюти Ейч Ар не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Велюти Ейч Ар при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези Условия за ползване на уебсайта въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите Условия за ползване на уебсайта влизат в сила за всички Посетителя на Сайта, считано от 02.03.2020 г.